Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Úvod

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů informuje společnost C.S.O. spol. s r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „C.S.O.“) subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, o zásadách ochrany jejich soukromí a o prováděných činnostech zpracování (dle nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou „GDPR“).

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny klienty, dodavatele a odběratele Společnosti, a také na kohokoli jiného, kdo Společnost kontaktuje nebo jí jinou cestou předá či sdělí nějaké osobní údaje (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni lidé, kteří využívají služeb Společnosti, nebo pro ni poskytují služby, subdodávky, nebo jsou v jiném vztahu se Společností.

Zpracování osobních údajů probíhá v C.S.O. jak manuálně, tak i automatizovaně v informačních systémech Společnosti. Pokud jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

 

Správce údajů

Správcem osobních údajů je C.S.O. spol. s r.o.., IČO: 46973125, se sídlem Velehradská 1953, 686 03  Staré Město zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7455.

 

Jaké údaje Společnost shromažďuje

Společnost shromažďuje tyto kategorie údajů:

 

 1. Údaje, které poskytují samy subjekty údajů
  Informace poskytnuté při těchto příležitostech:
 • údaje poskytnuté pro účely ochrany oznamovatelů
 • při uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností, anebo pro účely vzniku tohoto smluvního vztahu;
 • údaje poskytnuté pro realizaci zakázky;
 • pokud subjekt údajů Společnost kontaktuje a poptává nebo nabízí dodávky svých služeb nebo zboží;
 • při komunikaci se Společností, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo vyplněním jakéhokoliv kontaktního formuláře na webových stránkách www.cso-stm.cz;
 • pokud subjekt údajů Společnost kontaktuje z jiného důvodu.
 1. Informace z jiných zdrojů
  K takovým zdrojům patří:
 • veřejně dostupné zdroje, včetně veřejných rejstříků a sítě Internet;
 • informace, které C.S.O. obdržela od třetích osob, jako například zaměstnavatele nebo spolupracovníků subjektu údajů nebo jeho obchodních partnerů, a které nezbytně potřebuje pro realizaci zakázky či splnění právních povinností.

Společnost může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které získává vlastní činností, tj. zpracováváním a vyhodnocováním již shromážděných osobních údajů.

Jak Společnost využívá osobní údaje

Společnost využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 1. Ochrana majetku, bezpečnosti a dalších práv Společnosti a třetích osob
  Společnost má oprávněný zájem na tom, aby chránila svůj majetek a svá práva, stejně jako majetek a práva třetích osob. Za tímto účelem mohou být kancelářské budovy a prostory Společnosti zabezpečeny kamerovým systémem.

Osobní údaje využívá Společnost výhradně za uvedeným účelem a záznamy z kamer uchovává v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů zpravidla 7 dní.

 1. Oslovování pro spolupráci
  Kontaktní údaje může Společnost využívat pro poptávání služeb a produktů od svých, i potenciálních, dodavatelů. Jedná přitom v oboustranném oprávněném zájmu na obchodní spolupráci. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být C.S.O. nadále obchodně kontaktován, může využít kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto skutečnost jí sdělit.
 2. Vedení účetnictví 
  Údaje využívá Společnost k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví dle zákonných požadavků.
 3. Marketing ve smyslu nabídky služeb naší Společnosti
  Osobní údaje svých dodavatelů může Společnost využít pro účely podávání nabídek do výběrových řízení a veřejných zakázek, kterých se účastní.

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány z titulu oboustranného oprávněného zájmu na plnění podnikatelských záměrů a uzavření příslušných smluv, a to příp. včetně jejich zpracování v interním informačním systému QI.

 1. Marketing, reklama a korporátní komunikace
  Osobní údaje subjektů údajů může Společnost dále užívat za účelem:
 • jejich zveřejnění v propagačních tiskovinách či na webových stránkách Společnosti, vč. jejího profilu na sociálních sítích, a to na základě uděleného souhlasu;

Pokud C.S.O. pořádá nějakou propagační, vzdělávací či jinou společenskou akci, může z ní pořizovat fotografický nebo audiovizuální záznam a tyto záznamy za účelem informování o akci a jejím průběhu zveřejnit na svých webových stránkách, sociálních sítích nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány s úmyslem zpracovávat jakékoliv osobní údaje a ke zpracování osobních údajů zde tudíž nedochází.

 1. Nábor nových zaměstnanců
  Pokud Společnost získá něčí osobní údaje pro účely náboru zaměstnanců, využívá je pouze pro obsazení nové pracovní pozice. Osobní údaje pro tento účel Společnost zpracovává po celou dobu výběrového řízení, ledaže subjekt údajů udělí souhlas, aby si Společnost jeho osobní údaje uložila na delší dobu a použila je pro případ nově otevřené vhodné pracovní pozice v budoucnu.

Osobní údaje studentů SOU, SOŠ a VŠ může C.S.O. zpracovávat za účelem podpory ve vzdělání a profesního rozvoje, podpory a uplatnění v C.S.O., pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy mezi C.S.O. a studentem, pokud k tomu student udělil souhlas, nebo pokud je dán oboustranný oprávněný zájem na realizaci praxe v C.S.O. a na budoucí spolupráci.

 1. Soudní řízení a obrana právních nároků
  Shromážděné údaje může Společnost využívat k vymáhání nároků, řešení sporů, nebo k ochraně svých práv a oprávněných zájmů dle platných právních předpisů.
 2. Prevence a etická linka
  V případě, že se subjekt údajů obrátí na Etickou linku s konkrétním podnětem, vyjadřuje tím svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely prošetření podnětu, a to po dobu přiměřenou pro prošetření podnětu a přijetí nápravných opatření.

V případě, že C.S.O. budou na Etické lince sděleny třetí osobou osobní údaje subjektu údajů, zpracovává je C.S.O. pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k prošetření podnětu a přijetí nápravy, to vše v rámci oprávněného zájmu Společnosti i třetích osob na dodržování veškerých právních povinností.

Sdílení a předávání údajů

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

 1. S obchodními partnery
  Společnost může poskytovat informace či umožnit přístup k nim svým spolupracovníkům, klientům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, pojišťovnám, auditorským společnostem a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro Společnost zajišťují služby, které zahrnují zpracování osobních údajů. V žádném případě osobní údaje neposkytuje, ať už úplatně, nebo bezúplatně, třetím osobám, aniž by k tomu měla zákonný důvod.

Všichni smluvní partneři Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Z právních důvodů nebo v případě sporů
  Společnost může osobní údaje sdílet, pokud je to vyžadováno právními předpisy:
 • s Policií ČR a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné ke splnění právních povinností C.S.O., či pro vymáhání jeho právních nároků, nebo k ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob;
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetku, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.
 1. Se souhlasem subjektu údajů
  Společnost může osobní údaje sdílet i jinými způsoby a s dalšími subjekty, pokud s tím bude subjekt údajů výslovně souhlasit.

Osobní údaje může C.S.O. v nezbytných případech předávat mimo země EU, zejména v případě, kdy vyvíjí obchodní činnost v zahraničí. V takovém případě C.S.O. vždy dodržuje platné právní předpisy týkající se předávání osobních údajů do zahraničí.

Jaká má subjekt údajů práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů u Společnosti uplatnit níže uvedená práva. Pro své žádosti může využít kontaktní údaje Společnosti uvedené na konci informace.

 1. Uchovávání a výmaz údajů
  Všechny osobní údaje uchovává Společnost vždy po nezbytně nutnou dobu k dodržení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména po dobu:
 • stanovenou zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem;
 • stanovenou v uděleném souhlasu;

Společnost osobní údaje smaže hned po tom, co o to subjekt údajů požádá, ledaže bude dán zákonný důvod pro jejich další zpracovávání, například:

 • neuběhly zákonné archivační doby;
 • pokud se subjektem údajů Společnost řeší nějaký problém, jako například neuzavřený spor nebo právní nárok;
 • pokud takové údaje Společnost potřebuje k legitimním obchodním účelům.
 1. Přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů se může na Společnost kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, žádat další informace o tomto zpracování.
 2. Změna osobních údajů nebo chyba v údajích
  Pokud dojde, např. v průběhu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a C.S.O., k jakékoliv změně v osobních údajích, jako například změně jména, bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud subjekt údajů zjistí, že Společnost pracuje s jeho neaktuálními nebo chybnými údaji, má právo na to Společnost upozornit a požádat o opravu či úpravu osobního údaje.
 3. Omezení zpracování
  Pokud má subjekt údajů za to, že:
 • Společnost zpracovává jeho nepřesné údaje (a Společnost prověřuje, zda tomu tak je);
 • zpracování osobních údajů je ze strany Společnosti protiprávní a subjekt údajů si současně nepřeje všechny údaje smazat;
 • jeho osobní údaje již Společnost nepotřebuje ke shora uvedeným účelům, ale subjekt údajů by je rád užil pro obhajobu svých právních nároků například v soudním řízení;
 • oprávněný zájem Společnosti na určitém zpracování osobních údajů není dán (a Společnost prověřuje, zda tomu tak je),

 může subjekt údajů Společnost požádat o omezení zpracování jen některých jeho osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. Přenositelnost údajů
  Subjekt údajů se může na Společnost kdykoliv obrátit, aby jeho osobní údaje, které má Společnost k dispozici, předala třetí osobě podle specifikace subjektu údajů.
 2. Námitka proti zpracování
  Pokud Společnost zpracovává osobní údaje z titulu oprávněného zájmu správce, může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování podle pokynů uvedených přímo v textu těchto zásad.
 3. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, může být tento souhlas kdykoliv písemně (včetně e-mailu) odvolán.
 4. Právo na podání stížnosti 
  Pokud má subjekt údajů za to, že Společnost s jeho údaji nakládá v rozporu se zákonem, může se kdykoliv obrátit se stížností na správce, popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje správce:
C.S.O. spol. s r.o., IČ: 46973125
sídlo: Velehradská 1953, 686 03  Staré Město
e-mail: hr@cso-stm.cz