Obecné požadavky na kvalitu pro dodavatele

Obecné požadavky na kvalitu pro dodavatele

Březen 2021

1          PLATNOST

Tento dokument je platný pro všechny dodavatele společnosti C.S.O., spol. s r. o. (dále jen „kupující“).

 

2          ÚČEL / OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto obecné požadavky na kvalitu pro dodavatele uvádí minimální standardy požadované kupujícím, jejichž cílem je zajištění kvality. Jsou platné bez podpisu a až do dalšího upozornění platí pro všechny poskytované produkty a služby. Příslušná verze je k dispozici na webové stránce kupujícího https://www.cso-stm.cz/pozadavky-na-kvalitu-dodavatelu.

 

3          ZKRATKY

ISO 9001.    ČSN EN ISO 9001:2015
QMS             systém řízení kvality

 

4          VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

4.1 Systém řízení kvality

Kupující upřednostňuje dodavatele se zavedeným systémem řízení kvality ISO 9001. Dodavatel je povinen informovat odběratele do 14 dnů, pokud bude jeho certifikát QMS pozastaven nebo vypršela jeho platnost.

4.2 Schválení dodavatele

Schválení dodavatele probíhá formou zasílaných dotazníků. Kupující si vyhrazuje právo provést před schválením dodavatelem kontrolu na místě. V případě schválení je dodavatel přidán do seznamu schválených dodavatelů kupujícího.

4.3 Systém environmentálního managementu

Dodavatelům se doporučuje certifikace systému environmentálního managementu. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat příslušné zákony a předpisy o životním prostředí.

4.4 Zabezpečení informací

Dodavatel zajišťuje stanovení vhodných postupů a prostředků k zajištění bezpečnosti informací na ochranu zájmu kupujícího.

4.5 Zabezpečení zdrojů, sledovatelnost

Dodavatel je povinen zajistit plnou dohledatelnost informací o dodávaných materiálech či službách. Kupující si vyhrazuje právo na tyto informace.

 

5          POŽADAVKY NA DODAVATELE

Požadavky na produkt a požadavky na zajištění kvality specifické pro produkt uvádí kupující ve svých objednávkách. Součástí objednávky může být výkres, model nebo další specifikace. Pokud dodavatel nemá k dispozici platné dokumenty nebo pokud zjistí nesrovnalosti, je povinen požadovat od kupujícího platnou dokumentaci. Dodavatel zachází s výkresovými dokumenty, které jsou neplatné, takovým způsobem, že další neúmyslné použití v jejich organizaci je nemožné.

5.1 Dokumentace a dosažené výsledky

Dodavatel je povinen dokumentovat použité materiály a archivovat tuto dokumentaci po dobu minimálně 1 roku od data dodání příslušné položky dodávky. To zahrnuje sledovatelnost šarží materiálu vztahujících se k příslušným šaržím dodaným kupujícímu. Dodavatel se zavazuje archivovat dodací dokumenty a záznamy o kvalitě po dobu minimálně 1 roku, a na požádání zpřístupní kupujícímu kopie této dokumentace.

5.2 Měřicí a zkušební zařízení

Dodavatel má zavést postup monitorování použitého měřicího a zkušebního zařízení a periodicky kalibrovat měřicí zařízení. Měřicí standardy použité pro kalibraci musí vycházet z mezinárodních nebo národních měřících standardů. Pokud takové měřící standardy nejsou k dispozici, musí být zdokumentován základ kalibrace nebo ověření.

5.3 Informační povinnost

V následujících případech je dodavatel povinen informovat kupujícího před provedením:

  1. a) Změna procesu
  2. b) Změna materiálu
  3. c) Změna QMS
  4. d) O jakýchkoliv odchylkách od objednávky kupujícího. Tyto odchylky musí být kupujícím písemně schváleny.

Dodavatel neprodleně informuje kupujícího:

  1. e) Když si dodavatel všimne, že byl odeslán nevyhovující produkt. Oznámení musí obsahovat sledovatelnost (šarže), data odeslání (dodací list), množství a popis neshody. To platí pro jakoukoli neshodu, která se odchyluje od výkresu, specifikací nebo požadavků objednávky.

5.4 Přepracování a opravy

Přepracováním se rozumí oprava procesu v důsledku jeho předchozí neshody použitím původního nebo ekvivalentního procesu. Slouží k dosažení úplné shody výrobku s příslušnými výkresy a dokumentací. Procesy přepracování musí být zdokumentovány.

5.5 Kontroly v průběhu procesu

Dodavatel musí zajistit, aby byly vadné součásti okamžitě odstraněny z výrobního procesu a prohlášeny za „nevyhovující“.

5.6 Prevence padělaných součástí

Dodavatel musí zajistit, aby se zabránilo dodání padělaných dílů a jejich zahrnutí do produktu (produktů) dodaného kupujícímu.

 

6          OBECNÉ POŽADAVKY NA DODÁNÍ POLOŽKY

6.1 Potvrzení objednávky

Dodavatel je povinen se písemně vyjádřit k zaslané smlouvě nebo objednávce. V případě nerozporování objednávky do 3 pracovních dnů od vystavení objednávky, považuje kupující tuto za potvrzenou (včetně dodacích termínů jednotlivých položek).

6.2 Označení položky dodávky

Položka dodávky musí být označena podle výkresu, specifikace nebo objednávky. V případě dodávky z více výrobních šarží, musí být tyto označeny a odděleny.

6.3 Balení a skladování

Bez ohledu na zvláštní předpisy musí být balení a konzervace dodaného zboží prováděny tak, aby byla zajištěna kvalita během přepravy a skladování. Upřednostňují se obaly z recyklovatelného materiálu nebo vratných obalů.

Pokud dodavatel dodává zboží s omezenou dobou používání nebo životností, zbývající doba používání musí být alespoň 6 měsíců nebo 50 % z celkové doby používání.

6.4 Kontrola poškození cizím předmětem

Dodavatel zajistí, aby byly cizí předměty odstraněny ze všech částí před odesláním. Dodavatel musí během obrábění, výroby, montáže, údržby, kontroly, skladování, balení a přepravy udržovat prostředí bez cizích předmětů.

 

7          DODÁVKY

V doprovodných dodacích dokumentech a obalech musí být uvedeno číslo smlouvy/objednávky, jednoznačný identifikátor zboží, počet dodaných položek, výrobní šarže. Každá pozice na průvodním dodacím dokladu musí sestávat z jedné výrobní šarže. V případě více výrobních šarží musí být každá šarže zabalena jednotlivě.

 

8          HODNOCENÍ DODAVATELŮ

Kupující provádí průběžné hodnocení dodavatele a v pravidelných intervalech informuje dodavatele o jejich kvalitě a výkonu dodávky. Pokud hodnocení neodpovídá požadavkům kupujícího a hrozí vyřazení dodavatele z kategorie schválených dodavatelů, kupující informuje o této skutečnosti dodavatele.

 

9          PRÁVO NA PŘÍSTUP

Dodavatel poskytne kupujícímu, jeho zákazníkům a dozorovým orgánům právo na přístup ke všem záznamům v souvislosti s objednávkou. Dodavatel dále uděluje kupujícímu souhlas s audity kvality.