Doktrína kvality

Doktrína kvality

Společnost C.S.O. se zavázala dlouhodobě vytvářet silnou firemní kulturu, které jsou vlastní moderní principy řízení a monitorování procesů s cílem meziročního snižování PPM, zvyšování OEE, proaktivního vytváření preventivních a korektivních akcí v důsledku FMEA či SPC analýz zrovna jako poskytování bezpečných a zdravých pracovních podmínek svým zaměstnancům a ochrana a zachovávání životního prostředí. Uvedené hodnoty jsou součástí plnění našich pracovních úkolů, výrobků a služeb, které dodáváme a poskytujeme, a současně jsou projevem závazku C.S.O. být odpovědným členem občanské společnosti. Nejen od vedoucích zaměstnanců se očekává, že tento závazek budou podporovat a věnují potřebné zdroje k tomu, abychom v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci dosahovali nejlepších výsledků.

Dosažení vynikajících výsledků v otázkách plnění požadavků zákazníků zejména s ohledem na kvalitu výrobků a služeb, ochranu zdraví, bezpečnosti a ekologie je prvořadý cíl pro manažery organizace stejně jako pro zaměstnance na všech úrovních a pozicích a při všech činnostech, na kterých se společnost podílí. Udržení dlouhodobé prosperity organizace spočívá v osvojení si korporátní strategie, kde bude kladen vysoký důraz na stále sofistikovanější aplikace výrobků a služeb firmy C.S.O. s vyšší přesností rozměrů a poskytováním srozumitelně interpretovaných výsledků managementu kvality.

Certifikace

Integrovaný systém kvality, životního prostředí, ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce je založen na pravidlech systému managementu kvality ISO9100, plánované certifikace ISO14001 a pravidel BOZP i PO. Mezi obecné cíle patří:

  1. Meziroční snižování PPM, zvyšování indexu spokojenosti zákazníků zejména s ohledem na Pareto odběratelů
  2. Měsíční reporting výsledků SPC analýz a vypracování FMEA
  3. Dosažení procesní dokonalosti prostřednictvím systemových programů zlepšování ve výrobních i nevýrobních prostorech na základě KAIZENů
  4. Nulová tolerance nebezpečných činností a nebezpečného prostředí
  5. Zabezpečení bezvadného technického stavu veškerého strojního vybavení
  6. Maximální efektivita při využití přírodních zdrojů, snižování energetické náročnosti na jednici a šetrné hospodaření s vodními zdroji
  7. Omezení tvorby odpadů a efektivní třídění pro druhotné využití, nastavení procesů a činností firmy s minimálním dopadem na životní prostředí