Obchodní podmínky firmy C.S.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI C.S.O., spol. s r.o.

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7455, IČO 469 73 125, se sídlem Velehradská 1953, 686 03 Staré Město, Česká republika (dále jen „C.S.O.“)

 1. Preambule
 • Cílem společnosti C.S.O. je především spokojený zákazník, který bude s jejími výrobky spokojen a bude mít zájem o dlouhodobou vzájemnou obchodní spolupráci. Za účelem zjednodušení jednání mezi stranami a uzavírání smluv, vytvořila C.S.O. následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky„).
 • Společnost C.S.O. je výrobcem ultra přesných mechanických komponent pro nejrůznější průmyslové aplikace s majoritním podílem civilního letectví a vlastní certifikaci AS9100, ISO 9001 a ISO 14001 (dále jen „Výrobky„).
 • Předmětem těchto Podmínek jsou podmínky, za kterých C.S.O. dodává zákazníkům Výrobky. Podmínky jsou nedílnou součástí každé nabídky, smlouvy o dílo anebo kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je dodání, výroba nebo montáž Výrobků C.S.O.
 • Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy s C.S.O. seznámil s obsahem těchto Podmínek, a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.
 • V případě rozporu mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními Podmínek.
 • Za písemnou formu je v rámci obchodního styku považována také výměna e-mailových zpráv.
 1. Poptávka, specifikace Výrobků
 • Poptávka Výrobků musí být učiněna písemně a musí obsahovat specifikaci Výrobků, a to zejména: rozměry, výkresovou dokumentaci (ve formátu .pdf, .dwg) a 3D data (ve formátu .stp, .x_t, .STEP), dále poptávané množství, způsob dodání, místo dodání, specifikaci zákazníka (obchodní jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení), podpis osoby, která je oprávněna za zákazníka jednat a dále požadovaný termín dodání Výrobků.
 1. Objednávka, uzavření Smlouvy
 • C.S.O. po obdržení písemné poptávky zašle zákazníkovi nabídku vypracovanou na základě obdržené poptávky.
 • Zákazník je povinen doručit C.S.O. akceptaci nabídky v písemné podobě. Nabídka je platná 3 měsíce ode dne jejího vytvoření.
 • V případě, že dojde k přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, nedojde k uzavření Smlouvy, i když tato změna podstatně nemění podmínky nabídky a jedná se o novou nabídku. Smlouva je uzavřena pouze v případě bezvýhradného přijetí nabídky druhou smluvní stranou.
 1. Platební a fakturační podmínky
 • Cena Výrobků se sjednává dohodou smluvních stran, a to písemně.
 • Cena Výrobků je stanovena v EURO nebo v Kč nebo v GBP, INCOTERMS 2010 ex works Staré Město.
 • C.S.O. vyúčtuje zákazníkovi cenu Výrobků fakturou. Zákazník je povinen uhradit cenu Výrobků bezhotovostním převodem na účet C.S.O. specifikovaný ve faktuře. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním na účet C.S.O. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení, nedohodnou-li se strany jinak.
 • C.S.O. vyúčtuje zákazníkovi cenu Výrobků po dokončení jejich výroby a vystavení dodacího listu vystavením faktury.
 • K ceně Výrobku bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných právních předpisů.
 1. Smluvní pokuty
 • V případě prodlení s placením ceny Výrobků je zákazník povinen zaplatit C.S.O. úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 • V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za kteroukoliv z dílčích dodávek Výrobků je C.S.O. oprávněna pozastavit další dodávky Výrobků do doby vyrovnání veškerých finančních závazků zákazníka vůči C.S.O. Současně se o dobu prodlení zákazníka úměrně prodlužují všechny termíny pro dodání Výrobků dle sjednaného harmonogramu, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy zákazník C.S.O. uhradil veškeré závazky.
 • Právo na uplatnění nároků z odpovědnosti za vady za dodané Výrobky vzniká zákazníkovi až po uhrazení ceny Výrobků včetně příslušenství v plné výši.
 1. Povinnosti C.S.O.
 • C.S.O. je povinna Výrobky vyrobit a případnou montáž Výrobků provést na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době, v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a odsouhlasenými technickými podmínkami.
 1. Povinnosti zákazníka
 • Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Výrobků.
 • Zákazník je povinen Výrobky převzít a uhradit C.S.O. veškeré oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé dle Smlouvy.
 • Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci Výrobků v  souladu s  platnými normami ČSN a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení, jehož jsou Výrobky součástí.
 1. Dodání Výrobků a jejich přeprava na místo určení
 • Doba dodání Výrobků bude stanovena dohodou stran.
 • Zákazník Výrobky převezme na adrese Velehradská 1953, 686 03 Staré Město, Česká republika a za tímto účelem si zajistí přepravu.
 • Smluvní strany se mohou dohodnout, že přepravu Výrobků zajistí na náklady zákazníka C.S.O.
 • C.S.O. zajistí v případě potřeby na náklady zákazníka pro přepravu obaly ­(kartónové obaly, palety, dřevěné bedny apod.), které demontuje a likviduje na své náklady zákazník a dále konzervaci Výrobků.
 • Zákazník je vždy povinen C.S.O. informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na výběr dopravního prostředku pro přepravu Výrobků (např. úzké vjezdy do dvorů apod.).
 • V případě, že přepravu Výrobků zajišťuje zákazník, jsou dodací podmínky následující:
 1. Zákazník je povinen uzavřít na vlastní náklady smlouvu o přepravě Výrobků ze závodu C.S.O. a současně zajistit odpovídající dopravní prostředek dle pokynů C.S.O.
 2. C.S.O. je povinna Výrobky předat dopravci a informovat o tom zákazníka. Dodání Výrobků je splněno, jakmile byly Výrobky naloženy na dopravní prostředek dopravce.
 • V případě, že přepravu Výrobků zajišťuje C.S.O., jsou dodací podmínky následující:
 1. C.S.O. je povinna uzavřít na vlastní náklady smlouvu o přepravě Výrobků na adresu místa určení, kterou včas oznámí zákazník. Součástí přepravní smlouvy je ujednání o pojištění Výrobků.
 2. C.S.O. je povinna Výrobky předat dopravci a informovat o tom zákazníka. Zákazník je povinen Výrobky převzít na sjednaném místě určení.
 • Náklady spojené s naložením zboží hradí C.S.O. Náklady spojené s vyložením zboží hradí zákazník.
 • V případě, že na žádost zákazníka bude změněn termín dodání Výrobků, je zákazník povinen uhradit C.S.O. veškeré náklady spojené s touto změnou (včetně nákladů na zrušení objednané přepravy).
 1. Prodlení s převzetím Výrobků
 • V případě, že se zákazník ocitne v prodlení s převzetím Výrobků o více než 5 pracovních dnů, C.S.O. je oprávněna vyúčtovat zákazníkovi cenu objednaných Výrobků bez ohledu na to, kdy budou Výrobky zákazníkem převzaty a současně je C.S.O. oprávněna vyúčtovat zákazníkovi náklady spojené se skladováním neodebraných Výrobků.
 • Pro případ prodlení zákazníka s převzetím Výrobků si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo C.S.O. na náhradu škody.
 • V případě, že se zákazník ocitne v prodlení s převzetím Výrobků o více jak 30 dnů, C.S.O. vyzve zákazníka k převzetí Výrobků, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu a upozorní ho, že v případě marného uplynutí lhůty je C.S.O. oprávněna Výrobky zlikvidovat a zákazník je povinen uhradit jak cenu Výrobků, náklady na skladování Výrobků, smluvní pokutu za prodlení s převzetím Výrobků, tak veškeré náklady spojené s likvidací Výrobků.
 1. Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci
 • Vlastnické právo k Výrobkům přechází z C.S.O. na zákazníka úplným zaplacením ceny Výrobků.
 • Pokud zákazník neoprávněně převede na třetí osobu vlastnické právo k Výrobkům před úplnou úhradou ceny a způsobí tak, že Výrobky nebude možné vrátit v původním stavu C.S.O., zavazuje se zákazník zaplatit C.S.O. smluvní pokutu ve výši rovnající se ceně Výrobků, které na třetí osobu neoprávněně převedl.
 • Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí Výrobků nebo v době, kdy mu C.S.O. umožní nakládat s Výrobky a zákazník se ocitne v prodlení s jejich převzetím.
 • V případě, že je C.S.O. povinen Výrobky zákazníkovi dodat prostřednictvím přepravce, přechází nebezpečí škody na Výrobků předáním Výrobků prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 1. Odpovědnost za vady, záruka za jakost Výrobků
 • C.S.O. poskytuje zákazníkovi záruku za jakost Výrobků v délce 6 měsíců ode dne dodání Výrobků.
 • Veškeré Výrobky C.S.O. jsou kontrolovány a zkoušeny v  souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce (společnosti C.S.O.). Zákazník je plně odpovědný za instalaci, provozování a výběr vhodných Výrobků pro svá zařízení.
 • Zákazník je povinen užívat Výrobky v souladu s platnými normami a všeobecnými zvyklostmi.
 • Záruka se nevztahuje na Výrobky nebo jejich části, u kterých došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému nebo jinému nesprávnému použití a na Výrobky, které byly použity v zařízeních, na kterých byly provedeny změny v el. okruhu nebo změny na jiných součástkách.
 • C.S.O. neodpovídá za vady Výrobků způsobené užitím Výrobků nevhodným způsobem, nebo způsobené zásahem do konstrukce Výrobků, montáží provedenou neodbornou osobou či jakoukoliv úpravou Výrobků.
 • Záruka se nevztahuje na změny vlastností Výrobků způsobené přirozeným stárnutím materiálu, ze kterého jsou Výrobky vyrobeny.
 • Záruka se nevztahuje na změny vlastností Výrobků nebo vady Výrobků způsobené znečištěním či znehodnocením Výrobků v důsledku přepravy (např. způsobené v důsledku proražení obalu při manipulaci přepravcem a následné poškození dílců), skladování v nevhodném prostředí, instalací nebo nesprávnou manipulací.
 • V případě vady Výrobku, na kterou se vztahuje záruka, zákazník není oprávněn domáhat se zrušení Smlouvy nebo náhrady škody z titulu poškození Výrobků nebo náhrady jakýchkoliv výdajů (např. za práci potřebnou k výměně vadných částí zařízení).
 • C.S.O. neposkytuje další záruky a není odpovědná za jakékoliv následné poškození Výrobků v souvislosti s jejich použitím zákazníkem nebo jiným uživatelem v rámci jejich zařízení. Odpovědnost C.S.O. je omezena hodnotou Výrobku nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. C.S.O. nenese odpovědnost za ztrátu očekávaného zisku zákazníka, následné škody nebo ztráty na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být Výrobky C.S.O. jako komponenty použity.
 1. Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady
 • Zákazník je povinen provést kontrolu Výrobků při jeho převzetí. Viditelné vady, odchylky v množství či dodání nesprávného Výrobků je zákazník povinen oznámit C.S.O. písemně na adrese reklamace@cso-stm.cz (nebo claim@cso-stm.cz), a to nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí Výrobků. K později uplatněným nárokům není C.S.O. povinna přihlížet.
 • V případě, že jsou Výrobky dodávány zákazníkovi prostřednictvím přepravce, je zákazník povinen bezprostředně při dodání Výrobků překontrolovat spolu s přepravcem stav Výrobků (množství Výrobků, poškození Výrobků) podle přiloženého přepravního dokladu. Zákazník je povinen při převzetí Výrobků informovat přepravce o vzniku škody a sepsat s přepravcem písemný protokol. V případě nesepsání protokolu s přepravcem se má za to, že Výrobky byly dodány jako úplné a nepoškozené.
 • Zákazník je povinen nárok z odpovědnosti za vady uplatnit u C.S.O. v záruční lhůtě bez zbytečného odkladu písemně na adrese reklamace@cso-stm.cz (nebo claim@cso-stm.cz) a při uplatnění nároku doložit: doklad o koupi Výrobků, doklad o dodání Výrobků a dále specifikovat rozsah a druh vad a zaslat C.S.O. fotodokumentaci vad.
 • Zákazník je dále povinen umožnit C.S.O. prohlídku Výrobků a pořízení fotografií za účelem vyhodnocení oprávněnosti uplatněných nároků, tedy zaslat Výrobky na své náklady C.S.O.
 • V případě, že nárok z odpovědnosti za vady uplatněný zákazníkem bude shledán C.S.O. jako oprávněný, zavazuje se C.S.O. dle svého uvážení vady Výrobků odstranit nebo dodat zákazníkovi náhradní Výrobky. Případné dodání náhradních Výrobků nemá vliv na délku poskytnuté záruky za jakost. Nárok na slevu ani odstoupení od Smlouvy zákazníkovi nevzniká.
 1. Předání a převzetí Výrobků
 • Zákazník je povinen na výzvu C.S.O. Výrobky převzít. Zákazník není oprávněn odmítnout převzetí Výrobků pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Výrobků funkčně ani esteticky. O předání a převzetí Výrobků bude vždy sepsán předávací protokol, ve kterém zákazník uvede veškeré případné vady Výrobků. V případě nesepsání předávacího protokolu se má za to, že Výrobky byly předány jako úplné, nepoškozené a bezvadné.
 1. Vyšší moc
 • V případě, že C.S.O. nesplní povinnost dodat Výrobky zákazníkovi z důvodu překážek, které vznikly nezávisle na vůli C.S.O. (např. z důvodu pandemie a souvisejících restriktivních opatření) a které nezavinila, doba dodání Výrobků se úměrně prodlužuje o dobu trvání těchto překážek.
 • C.S.O. zákazníka informuje o existenci překážky do 5 dnů ode dne jejího vzniku.
 1. Duševní vlastnictví, důvěrnost informací
 • Na veškeré výkresy, výpočty a jiné dokumenty, které pro jednotlivé zakázky C.S.O. vytváří, si C.S.O. vyhrazuje vlastnické a autorské právo.
 • Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu jednotlivých smluv, s nimiž smluvní strany v průběhu výroby nebo montáže Výrobků přicházejí do styku, jsou považovány za důvěrné s výjimkou informací, které jsou veřejně přístupné nebo známé.
 1. Omyly a změny
 • Zřejmé omyly, chyby v psaní a počtech v nabídkách, podkladech a jiných písemnostech S.O. neopravňují a nezavazují ani C.S.O. ani zákazníka.
 • Pokud se jedna nebo více položek uvedená v nabídce již nevyrábí či nedodává na český trh, vyhrazuje si S.O. právo na jejich změnu za položku, která bude mít shodné či velmi podobné vlastnosti a cenu.
 • C.S.O. si vyhrazuje právo Výrobky v jednotlivostech změnit, pokud to vyžadují výrobní možnosti C.S.O.C.S.O. o této skutečnosti informuje zákazníka.
 1. Rozhodné právo
 • Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Výrobků a s vyloučením kolizních ustanovení.
 • Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány ve věcech, v nichž je věcně příslušný okresní soud, Městským soudem v Brně, a ve věcech, ve kterých rozhoduje krajský soud, Krajským soudem v Brně.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Zákazník není oprávněn převést práva nebo povinnosti vzniklé z vzájemných smluv bez předchozího písemného souhlasu C.S.O.
 • Zákazník není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky na pohledávky C.S.O. vzniklé z vzájemných smluv.
 • Tyto Podmínky, nabídka nebo Smlouva mohou být měněny pouze písemně. Za písemnou formu je považována také výměna e-mailových zpráv.
 • V případě, že se některé ustanovení těchto podmínek stane zcela nebo částečně neplatným nebo nevykonatelným, platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek tím zůstane nedotčena.
 • Podmínky jsou zpřístupněny na internetových stránkách cso-stm.cz
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

 

Ve Starém Městě dne 1.1. 2021

 

 

C.S.O., spol. s r.o.

Bc. Petr Chmelař, jednatel